When It's On

  • New York .................................WNYW @ 2:00P & 7:00P
  • Los Angeles ............................................KTTV @ 6:00P
  • Philadelphia ..........................................WTXF @ 6:30P
  • Washington, DC ....................................WTTG @ 12:30A
  • Houston .....................................................KRIV @ 11:30P
  • Minneapolis ............................................WFTC @ 8:00P
  • Orlando ...................................................WOFL @ 11:30P
  • Charlotte ...............................................WJZY @ 11:30P